อิ๊งค์ eat all around : อร่อยเต็ม 10 | COOLfahrenheit    
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม อิ๊งค์ eat all around
อร่อยเต็มสิบ 10 สุดยอดร้านอร่อยคิวทองจองนาน
1. ธนัชพร สุขดี
2. จาริยา นามพุทธา
3. ภาสิต ลีนิวา​
4. ชรินทร์ทิพย์ จันทร์ปะทิว
5. แคทลียา ขันต์ปุระ
6. วิศรุตา รักวงษ์วาน
7. รัตพ์มณี สกุลพราหมณ์​
8. สรณธร นาคน้ำ
9. พุทธิคม จวงรัตนะกำจร
เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมอิ๊งค์eat all around อร่อยเต็มสิบ:10สุดยอดร้านอร่อยคิวทองจองนาน
โดยรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จัดกิจกรรม ดังนี้
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น และสามารถพาผู้ติดตามไปได้อีก 1 คน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น 12% ต่อ 1 ที่นั่ง จากมูลค่าของรางวัล
3. ผู้โชคดีจะต้องสามารถร่วมเดินทางในกิจกรรมครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เท่านั้น กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมคนใดไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดการดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามให้ถือว่าสละสิทธิ์ และทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางแทน
​    3.1 ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทราบล่วงหน้า อาทิ ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ, ติดสอบ ฯลฯ ต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานที่​สามารถตรวจสอบได้ มายืนยันภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนเวลา 12:00 น. เท่านั้น
​    3.2 ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่ทราบล่วงหน้า อาทิ อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฯลฯ คุณจะต้องแจ้งให้ทีมงานทราบ และจะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงเหตุสุดวิสัย อาทิ ใบรับรองแพทย์หรือใบแจ้งความ ฯลฯ มาให้ทีมงาน ภายในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น
​    3.3 หากไม่มีหลักฐานอ้างอิงหรือส่งหลักฐานมาช้ากว่ากำหนด ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบค่าปรับในส่วนของค่าอาหารและค่าเดินทาง (มูลค่ารางวัลรวม/ท่าน)
4. กิจกรรมในครั้งนี้ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้โชคดีในกิจกรรม อิ๊งค์eat all around อร่อยเต็มสิบ : 10สุดยอดร้านอร่อยคิวทองจองนานเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น แพ้อาหาร เบาหวาน โรคหัวใจ และหืดหอบ ทั้งนี้ทางคูลลิซึ่มไม่สามารถดูแลรับผิดชอบโรคภัยและโรคประจำตัวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอยู่ก่อนแล้วได้
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากมีการชำรุดหรือสูญหายทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในขณะเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อกิจกรรมในครั้งนี้
8. พนักงานของคูลลิซึ่ม, บริษัทตัวแทนโฆษณา ,คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแจกรางวัลพร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
9.กรณีที่ทางรายการตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จทางรายการจะตัดสิทธิ์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมทันที
10. คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม​​​​​​