อิ๊งค์ eat around the world : Royal Haute Cuisine in France | COOLfahrenheit    
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อเล่น :
อายุ :
เลขที่บัตรประชาชน :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ชื่อ Facebook :
หนังสือเดินทาง passport :
มี
ไม่มี
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม “อิ๊งค์ Eat Around The World Royal Haute Cuisine in France”
โดยรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จัดกิจกรรม ดังนี้
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่า Package Tour ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น 12% จากมูลค่าของรางวัล
3. ผู้โชคดีจะต้องสามารถร่วมเดินทางในกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 17 - 24 พฤศจิกายน 2562 กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดการดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามให้ถือว่าสละสิทธิ์ และทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางแทน
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง และจะต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทีมงาน และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของทีมงานอย่างเคร่งครัดตลอดการจัดกิจกรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม
5. กิจกรรมในครั้งนี้ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรม “อิ๊งค์ Eat Around The World Royal Haute Cuisine in France” เท่านั้น ไม่สามารถนำบุตรหลาน หรือญาติพี่น้องมาร่วมกิจกรรมได้และไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น แพ้อาหาร เบาหวาน โรคหัวใจ และหืดหอบ ทั้งนี้ทางคูลลิซึ่มไม่สามารถดูแลรับผิดชอบโรคภัยและโรคประจำตัวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอยู่ก่อนแล้วได้
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากมีการชำรุดหรือสูญหายทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
7. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว ใน วัน-เวลา ที่นัดหมาย หรือถูกปฏิเสธไม่สามารถเข้าประเทศ เนื่องจากเหตุผลใดๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ทันที และทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางแทน 8. หากในวันเดินทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถูกปฏิเสธไม่สามารถเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ ทางรายการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการส่งกลับประเทศหรืออยู่ต่อประเทศนั้นๆ
9. ผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามรายการที่กำหนด ได้แก่ ค่าวีซ่า, ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ หรือการแสดงตามที่ระบุในกำหนดการเดินทางเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อกิจกรรมในครั้งนี้
12. พนักงานของคลูลิซึ่ม ,บริษัทในเครือ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแจกรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
13. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า ตลอดจนเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางและรายละเอียดในการเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
15. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และหรือการมอบ ของรางวัล ที่บริษัทฯเห็นว่า การสมัครและหรือการร่วมกิจกรรมนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือเป็นไปในทางทุจริต หรืออาจทำลายกิจกรรม และทางบริษัทฯมีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข .หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆจากบริษัทฯได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของบริษัทฯนั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
16. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้รางวัลแก่ผู้ที่เคยรับรางวัลไปทริปต่างประเทศของ COOLfahrenheit ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน