Music Fest Once Upon A Teen #มันส์สุดในสามโลก | COOLfahrenheit    

    
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ Facebook
เงื่อนไขการรับบัตรคอนเสิร์ต “COOLfahrenheit MUSIC FEST ONCE UPON A TEEN #มันส์สุดในสามโลก”
1. ผู้โชคดีจากทางรายการ จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตท่านละ 4 ใบ
2. ผู้โชคดีสามารถมารับบัตรได้ตั้งแต่ วันที่ 22 เม.ย. - 9 พ.ค. 62 เท่านั้น! ติดต่อรับบัตรได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเช้าเวลา : 11.00 – 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา : 14.00 – 17.00 น.(งดรับบัตรวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์-วันอาทิตย์)
3. ผู้ที่ได้รับบัตร **ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมา 1 ชุด พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริง มาเป็นหลักฐาน ในการติดต่อรับรางวัลด้วย (หากไม่นำเอกสารมาอย่างครบถ้วนทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจกบัตรดังกล่าว)
4. กรณีไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตัวเองได้ กรณีรับบัตรแทน ให้ผู้โชคดีมอบอำนาจให้ผู้รับแทน โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
   4.1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้โชคดี เซ็นรับรอง ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
   4.2. บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
5. สถานที่รับของรางวัล "บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)" คลื่น COOLfahrenheit อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 ชั้น 2 เลขที่ 419/2 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับของรางวัล กรณีที่ผู้โชคดีไม่มีการติดต่อรับรางวัลภายในวัน และเวลาดังกล่าวที่แจ้งไปข้างต้น
8. ผู้โชคดีรับบัตร Concert ที่ "บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)" คลื่น COOLfahrenheit เท่านั้น!! (งดรับบัตรหน้างาน Concert ในทุกกรณี)