ตะกร้าของฉัน

ยังไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า

ราคาสินค้า

฿ 0
coolsim
coolsim
Podcast
Live Streaming
Content
Playlist
LIVE -
share
เราควรกินวิตามินซีตอนไหนถึงจะได้ประโยชน์ที่สุดคะหมอเจี๊ยบ?

เราควรกินวิตามินซีตอนไหนถึงจะได้ประโยชน์ที่สุดคะหมอเจี๊ยบ?

COOL Clinic

1 ก.ย. 256401 นาที 08 วินาที

เราควรกินวิตามินซีตอนไหนถึงจะได้ประโยชน์ที่สุดคะหมอเจี๊ยบ?

-

หมอเจี๊ยบ: อาหารเสริมอย่างวิตามินซีเป็นที่นิยมกันมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เพราะมั กจะป่ วยเป็ นไข้ หวั ดกั นเยอะ เลยหาซื้ อวิตามินซีเพื่ อช่ วยเพิ่ มภูมิคุ้ มกั นให้ กั บร่ างกาย แต่ เราควรจะกินช่ วงไหน ร่ างกายถึงได้ รั บประสิทธิภาพมากที่ สุด มีข้ อมูลจากในเว็ บไซต์ หน่ วยคลั งข้ อมูลยา คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหิดล ว่ า จริง ๆ แล้ วสามารถกินเวลาใดก็ ได้ ขึ้ นอยู่ กั บความสะดวก ถ้ าจะให้ ดีควรกินพร้ อมอาหารหรือหลั งอาหารจะดีที่ สุด เช่ น วั นละ 2 เวลาหลั งอาหาร หรือวั นละ 3 เวลาหลั งอาหาร
เพราะอาหารจะเป็ นตั วช่ วยให้ ร่ างกายดูดซึมวิตามินซีไปใช้ ได้
และเป็ นการป้ องกั นกระเพาะอาหารระคายเคืองจากกรดของวิตามินซีด้ วยค่ ะ
ใครอยากลองหาวิตามินซีที่ ช่ วยเพิ่ มภูมิคุ้ มกั นให้ กั บตั วเอง แนะนำให้ เลือกเครื่ องดื่ มผสมวิตามินซีสูง
มีคุณภาพ หาซื้ อง่ าย และสะดวก มาดื่ มเย็ นๆชื่ นใจ ได้ ประโยชน์ ด้ วยค่ ะ

Next song | -
-
Next song | -