ตะกร้าของฉัน

ยังไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า

ราคาสินค้า

฿ 0
coolsim
coolsim
Podcast
Live Streaming
Content
Playlist
LIVE -
share
อาการ PMS อันตรายมั้ยคะหมอเจี๊ยบ?

อาการ PMS อันตรายมั้ยคะหมอเจี๊ยบ?

COOL Clinic

1 ก.ย. 256401 นาที 25 วินาที

อาการ PMS อันตรายมั้ยคะหมอเจี๊ยบ?

-

หมอเจี๊ยบ: ผู้หญิงเราเนี่ยนะคะ ต้องเจอกับอาการปวดท้อง แถมยังส่งผลต่ออารมณ์อีกด้วย นั่ นก็ คือประจำเดือนนั่ นเอง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ เลี่ ยงไม่ ได้ อย่ างไรก็ ตาม ถ้ าคนที่ ประจำเดือนมามากเป็ นปกติอยู่ แล้ ว ประจำเดือนก็ อาจไหลไปทางท่ อรั งไข่ และอุ้ งเชิงกราน ทำให้ ระบบขั บถ่ ายระคายเคือง กระตุ้ นให้ สาวๆ ท้ องเสีย หรือบางคนมีทั้ งอาการท้ องเสียและท้ องผูกสลั บกั นไป มีอารมณ์ ปรวนแปรได้ ง่ าย ซึ่ งก็ ล้ วนเป็ นอาการผิดปกติก่ อนเป็ นประจำเดือนที่ เรารู้ จั กกั นดีในชื่ อว่ า PMS หรือ Premenstrual Syndrome นั่ นเอง
ซึ่ งอาการ PMS จริงๆแล้ วไม่ ใช่ อาการที่ น่ ากั งวลอะไร แค่ อาจทำให้ มีอาการหงุดหงิดง่ าย เศร้ า
ร่ วมกั บอาการผิดปกติทางร่ างกาย เช่ น มีสิวขึ้ น ตั วบวม เหนื่ อยล้ า กินจุขึ้ น เจ็ บเต้ านม ปวดศีรษะ
ท้ องผูกหรือท้ องเสีย ซึ่ งอาการจะเกิดเพียงไม่ กี่ วั นก็ หายเป็ นปกติได้ แต่ อาการ PMS ก็ อาจพั ฒนาเป็ น PMDD(Premenstrual Dysphoric disorder) หรือกลุ่ มอาการอารมณ์ ผิดปกติก่ อนมีประจำเดือน
ซึ่ งจะมีความรุนแรงทางด้ านอารมณ์ มากกว่ า โดยอาจจะมีอารมณ์ ก้ าวร้ าว ควบคุมอารมณ์ ไม่ ได้ ซึมเศร้ า หดหู่ ใจ สิ้ นหวั ง รู้ สึกว่ าตั วเองไม่ มีค่ า อยากฆ่ าตั วตาย หรืออยากทำร้ ายผู้ อื่ น ซึ่ งเคสนี้ ควรต้ องรีบปรึกษาแพทย์ โดยด่ วนเลยค่ ะ

Next song | -
-
Next song | -