ตะกร้าของฉัน

ยังไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า

ราคาสินค้า

฿ 0
coolsim
coolsim
Podcast
Live Streaming
Content
Playlist
LIVE -
share
ถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ เราควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงบ้างคะหมอเจี๊ยบ?

ถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ เราควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงบ้างคะหมอเจี๊ยบ?

COOL Clinic

1 ก.ย. 256401 นาที 31 วินาที

ถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ เราควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงบ้างคะหมอเจี๊ยบ?

-

หมอเจี๊ยบ: เหตุไฟไหม้ดูจะเป็นเรื่องที่คงไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะ แต่ถ้าเกิดแล้ว เราจะมีวิธีเตรียมตัวรับมืออย่างไร มาฟั งกั นค่ ะ เมื่ อมีเหตุไฟไหม้ หากเรารู้ วิธีปฐมพยาบาลเบื้ องต้ น ก็ จะช่ วยเซฟเราจากอั นตรายได้ นะคะ อย่ างแรกเลยเจี๊ ยบแนะนำว่ าให้ นำผ้ าชุบน้ ำมาปิดบริเวณปากและจมูก เพื่ อป้ องกั นควั นไฟลอยเข้ าระบบทางเดินหายใจ ถ้ าเกิดว่ ามีอาการหายใจติดขั ด หายใจลำบาก หรือไอจาม ให้ รีบขอความช่ วยเหลือโดยด่ วนค่ ะ และก็ ไม่ ควรจะใช้ น้ ำล้ างจมูก เพราะแพทย์ จะประเมินปริมาณเขม่ าควั นที่ ร่ างกายผู้ ป่ วยรั บเข้ าไปได้ ยาก
ที่ สำคั ญวิธีนี้ ก็ ไม่ ได้ ช่ วยให้ ความระคายเคืองลดน้ อยลงเลยด้ วยค่ ะ
ถ้ าในกรณีที่ มีแผลไฟไหม้ ให้ ใช้ น้ ำราดเพื่ อดั บไฟหรือใช้ ผ้ าหนาๆคลุมตั ว
หากมีแผลพุพอง มีตุ่ มใส ห้ ามเจาะส่ วนที่ พองออกเด็ ดขาด แต่ สามารถระบายความร้ อนออกจากแผล
ด้ วยการใช้ ผ้ าชุบน้ ำมาประคบบริเวณบาดแผล หรือแช่ น้ ำประมาณ 10 นาที ก็ จะช่ วยลดความเจ็ บปวดลงได้
ที่ สำคั ญพยายามอย่ าทายา หรือบรรเทาความร้ อนบนแผลด้ วยผลิตภั ณฑ์ ต่ างๆ เพราะจะเสี่ ยงต่ อการติดเชื้ อได้ นั่ นเองค่ ะ เหตุเพลิงไหม้ ไม่ ใช่ เรื่ องไกลตั วเพราะอาจเกิดขึ้ นได้ ทุกเวลา
เราควรเรียนรู้ วิธีเอาตั วรอดและวิธีปฐมพยาบาลเบื้ องต้ นไว้ จะได้ สามารถช่ วยเหลือตั วเองและผู้ อื่ นได้ ค่ ะ

Next song | -
-
Next song | -