ตะกร้าของฉัน

ยังไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า

ราคาสินค้า

฿ 0
coolsim
coolsim
Podcast
Live Streaming
Content
Playlist
LIVE -
share
มีวิธีพบหมอยังไงให้ไม่ต้องเสี่ยงเดินทางในช่วงโควิด 19 มั้ยคะหมอเจี๊ยบ?

มีวิธีพบหมอยังไงให้ไม่ต้องเสี่ยงเดินทางในช่วงโควิด 19 มั้ยคะหมอเจี๊ยบ?

COOL Clinic

1 ก.ย. 256401 นาที 14 วินาที

มีวิธีพบหมอยังไงให้ไม่ต้องเสี่ยงเดินทางในช่วงโควิด 19 มั้ยคะหมอเจี๊ยบ?

-

หมอเจี๊ยบ: ช่วงนี้หลายๆคนก็คงจะกังวลในการที่จะออกจากบ้านใช่มั้ยคะ เจี๊ยบเข้าใจค่ะ แต่ ถ้ าป่ วยแต่ ว่ าไม่ สะดวกที่ จะเดินทางไปโรงพยาบาลเจี๊ ยบมีวิธีมาแนะนำค่ ะ ปั จจุบั นได้ มีการนำเทคโนโลยีที่ จะช่ วยให้ ผู้ ป่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ สามารถพูดคุยกั นได้ แบบ Real time ที่ เรียกว่ า Telemedicine หรือ โทรเวชกรรมนั่ นเองค่ ะ ซึ่ งจะสื่ อสารกั นผ่ านระบบ VDO Conference ที่ คู่ สนทนาสามารถมองเห็ นหน้ าของกั นและได้ แน่ นอนว่ าจะช่ วยแก้ ปั ญหาเรื่ องความเสี่ ยงติดเชื้ อโควิด 19 จากการเดินทาง นอกจากนี้ ยั งช่ วยให้ เข้ าถึงง่ าย สะดวก ประหยั ดเวลามากขึ้ น โดยเฉพาะผู้ ป่ วยที่ อยู่ ในชนบทห่ างไกล
ก็ จะสามารถเข้ าถึงบริการทางการแพทย์ และยั งได้ รั บบริการเหมือนกั บการไปโรงพยาบาลด้ วยค่ ะ
ซึ่ ง Telemedicine ก็ ได้ ให้ การดูแลรั กษาโรคต่ างๆ เช่ น อาการเจ็ บป่ วยเบื้ องต้ นที่ ไม่ รุนแรงมาก อย่ างอาการปวดท้ อง
แน่ นท้ อง ปวดศีรษะ ผื่ นคั น หรืออาการที่ ชาวออฟฟิศหลายคนมั กจะเป็ นบ่ อยอย่ างอาการออฟฟิศซินโดรม
ก็ สามารถปรึกษาได้ เช่ นกั นค่ ะ

Next song | -
-
Next song | -