ตะกร้าของฉัน

ยังไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า

ราคาสินค้า

฿ 0
coolsim
coolsim
Podcast
Live Streaming
Content
Playlist
LIVE -
share
เป็นสิวเพราะใส่แมส จะรักษาหรือป้องกันยังไงดีคะหมอเจี๊ยบ?

เป็นสิวเพราะใส่แมส จะรักษาหรือป้องกันยังไงดีคะหมอเจี๊ยบ?

COOL Clinic

1 ก.ย. 256401 นาที 09 วินาที

เป็นสิวเพราะใส่แมส จะรักษาหรือป้องกันยังไงดีคะหมอเจี๊ยบ?

-

หมอเจี๊ยบ: ช่วงนี้ออกไปไหนมาไหนก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่พอใส่เป็นประจำทุกวัน หลายคนก็ มั กจะเกิดปั ญหาสิว หรือผดผื่ นคั นตรงบริเวณที่ ใส่ หน้ ากากอนามั ย ซึ่ งปั ญหาเหล่ านี้ เกิดได้ หลายปั จจั ยเลยค่ ะ ไม่ ว่ าจะเป็ นการเสียดสีของผิวหน้ ากั บหน้ ากากอนามั ย หรืออาจเกิดได้ จากละอองน้ ำลาย เหงื่ อ น้ ำมั นจากผิวหน้ า เครื่ องสำอางต่ างๆ ก็ สามารถทำให้ เกิดสิวได้ ง่ ายมากขึ้ นนั่ นเองค่ ะ วิธีป้ องกั นการเสียดสีของผิวหน้ ากั บหน้ ากาก เจี๊ ยบแนะนำว่ าให้ สอดแผ่ นทิชชู่ ที่ นุ่ มและสะอาด รองบริเวณที่ มีการเสียดสีบ่ อยๆจะช่ วยได้ ค่ ะ ถ้ าวั นไหนที่ อากาศร้ อนมากๆ มีน้ ำมั นออกจากผิวหน้ า เราก็ ซั บเหงื่ อ ซั บความมั นระหว่ างวั นได้ ค่ ะ
ถ้ ากลั บถึงบ้ านแล้ ว ก็ รีบล้ างหน้ าให้ สะอาดทั นทีเพื่ อลดการสะสมของสิ่ งสกปรก
เพียงเท่ านี้ ก็ จะช่ วยป้ องกั นการเกิดสิวหรือผดผื่ นที่ เกิดจากการสวมหน้ ากากอนามั ยแบบเบื้ องต้ นได้ แล้ วค่ ะ

Next song | -
-
Next song | -