ตะกร้าของฉัน

ยังไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า

ราคาสินค้า

฿ 0
coolsim
coolsim
Podcast
Live Streaming
Content
Playlist
LIVE -
share
แม้จะมีโควิดแต่ก็เลี่ยงการใช้รถสาธารณะไม่ได้ ป้องกันตัวเองยังไงดีคะหมอเจี๊ยบ?

แม้จะมีโควิดแต่ก็เลี่ยงการใช้รถสาธารณะไม่ได้ ป้องกันตัวเองยังไงดีคะหมอเจี๊ยบ?

COOL Clinic

1 ก.ย. 256401 นาที 28 วินาที

แม้จะมีโควิดแต่ก็เลี่ยงการใช้รถสาธารณะไม่ได้ ป้องกันตัวเองยังไงดีคะหมอเจี๊ยบ?

-

หมอเจี๊ยบ: เจี๊ยบเข้าใจเลยนะคะ เพราะหลายคนก็จำเป็นที่จะต้องใช้ขนส่งสาธารณะอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่ ถึงยั งไงก็ มีวิธีที่ ช่ วยป้ องกั นตั วเองให้ รอดพ้ นจากเจ้ าเชื้ อไวรั สโควิด 19 อยู่ นะคะ ที่ ง่ ายที่ สุดเลยคือการพกเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือ ล้ างมือบ่ อยๆ เมื่ อไปสั มผั สอุปกรณ์ ในที่ ส่ วนรวมอย่ าง ราว หรือที่ จั บตามจุดต่ างๆของรถ ที่ สำคั ญเลยนะคะ ให้ พยายามหลีกเลี่ ยงการสั มผั สใบหน้ า โดยเฉพาะ ดวงตา จมูกและปากค่ ะ
รวมถึงไม่ ดื่ มน้ ำหรือรั บประทานอาหารขณะที่ ใช้ บริการขนส่ งสาธารณะ เพราะจะทำให้ มีโอกาสสูงที่ จะสั มผั สเชื้ อนั่ นเองค่ ะ กรณีที่ เป็ นรถแท็ กซี่ ขอแนะนำว่ าให้ นั่ งข้ างหลั งจะดีกว่ าค่ ะ เพราะจะได้ เว้ นระยะห่ างระหว่ างตั วเราและคนขั บ
ลดความเสี่ ยงของการติดเชื้ อไวรั สด้ วย และที่ ขาดไม่ ได้ เลยก็ คือการสวมหน้ ากากอนามั ยตลอดเวลาขณะที่ เดินทางนะคะ ห้ ามถอดหรือนำมาไว้ ใต้ คาง เมื่ อกลั บถึงบ้ านควรอาบน้ ำ สระผม ชำระล้ างร่ างกายและเปลี่ ยนเสื้ อผ้ า
เพราะเสื้ อผ้ าภายนอกก็ อาจจะมีโอกาสบนเปื้ อนเชื้ อโรคอยู่ ด้ วยนั่ นเองค่ ะ
จะเดินทางด้ วยขนส่ งสาธารณะหรือรถส่ วนตั วเจี๊ ยบก็ ขอให้ ทุกคนปลอดภั ย รอดพ้ นจากเชื้ อไวรั สไปด้ วยกั นนะคะ
และที่ สำคั ญเพื่ อให้ ร่ างกายของเราแข็ งแรง พร้ อมทำกิจกรรมในทุกๆวั น
อย่ าละเลยกระดูกและข้ อต่ อเชียวนะคะ อาจจะหาตั วช่ วยมาเสริม ถ้ าร่ างกายแข็ งแรงเราก็ ไม่ ป่ วยง่ ายค่ ะ

Next song | -
-
Next song | -