ตะกร้าของฉัน

ยังไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า

ราคาสินค้า

฿ 0
coolsim
coolsim
Podcast
Live Streaming
Content
Playlist
LIVE -
share
หายป่วยจากโควิด 19 แล้ว หมอเจี๊ยบมีข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะ?

หายป่วยจากโควิด 19 แล้ว หมอเจี๊ยบมีข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะ?

COOL Clinic

1 ก.ย. 256401 นาที 31 วินาที

หายป่วยจากโควิด 19 แล้ว หมอเจี๊ยบมีข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะ?

-

หมอเจี๊ยบ: ใครที่หายป่วยจากโควิด 19 แล้วก็ยังต้องดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอนะคะ โดยเฉพาะปอดของเรา เพราะเชื้ อจะเข้ าสู่ ร่ างกายผ่ านทางจมูกสู่ ปอด ซึ่ งแหล่ งเก็ บเชื้ อนี้ ก็ คือปอดนั่ นเอง ผู้ ป่ วยที่ เพิ่ งฟื้ นตั วจากโรคโควิด 19 และมีอาการปอดอั กเสบร่ วมด้ วย เนื้ อปอดจะมีพั งผืดและแผลเป็ นเกิดขึ้ น ในช่ วงแรก ระบบการหายใจและสมรรถภาพของปอดจะยั งไม่ เป็ นปกติ แต่ ก็ สามารถฟื้ นฟูได้ ด้ วยการเคลื่ อนไหวหรือขยั บช่ วงปอด เช่ น การฝึกหายใจหรือการบริหารปอด
เพื่ อให้ เนื้ อปอดและถุงลมต่ างๆ ค่ อยๆ ฟื้ นฟูกลั บมามีความยืดหยุ่ นมากขึ้ น
รวมถึงการออกกำลั งกายเบาๆ เช่ น เดินเป็ นระยะสั้ นๆ พอร่ างกายเริ่ มชินก็ อาจจะเริ่ มเดินให้ เร็ วขึ้ น
หรือวิ่ ง jogging เบาๆก็ ได้ เช่ นกั นค่ ะ แต่ ถ้ าร่ างกายยั งไม่ ไหวก็ อย่ าฝืนนะคะ ค่ อยเป็ นค่ อยไปจะดีกว่ าค่ ะ
และอาจจะเสริมภูมิคุ้ มกั นของร่ างกายเป็ นประจำ ด้ วยเครื่ องดื่ มผสมวิตามินซี ที่ ช่ วยให้ ร่ างกายสดชื่ น
และยั งมีประโยชน์ อีกด้ วยค่ ะ หรือเลือกเสริมด้ วยผลไม้ Super Fruit ที่ ให้ คุณค่ าทางโภชนาการสูงที่ กำลั งเป็ นที่ นิยมกั นในช่ วงนี้ อย่ างเช่ น ผลคามู คามู,
อาซาอิ เบอร์ รี่ หรือบลูเบอร์ รี่ ก็ จะช่ วยให้ ร่ างกายมีสารต้ านอนุมูลอิสระเพิ่ มขึ้ นค่ ะ

Next song | -
-
Next song | -