ตะกร้าของฉัน

ยังไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า

ราคาสินค้า

฿ 0
coolsim
coolsim
Podcast
Live Streaming
Content
Playlist
LIVE -
share
ทำไมฉีดวัคซีนมาแล้วยังติดเชื้อได้คะหมอเจี๊ยบ?

ทำไมฉีดวัคซีนมาแล้วยังติดเชื้อได้คะหมอเจี๊ยบ?

COOL Clinic

1 ก.ย. 256459 วินาที

ทำไมฉีดวัคซีนมาแล้วยังติดเชื้อได้คะหมอเจี๊ยบ?

-

หมอเจี๊ยบ: สาเหตุมาจากปลายปัจจัยนะคะ เจี๊ยบจะเล่าย่อๆให้ฟังล่ะกันค่ะ ปั จจั ยแรกเลย ระยะเวลาในการฉีดวั คซีนและการสร้ างภูมิคุ้ มกั นในร่ างกาย วั คซีนโควิด - 19 ที่ มีอยู่ ในปั จจุบั น ส่ วนใหญ่ จะต้ องฉีดให้ ครบ 2 เข็ ม ร่ างกายจึงจะสร้ างภูมิคุ้ มกั นได้ อย่ างเต็ มที่ ดั งนั้ น ถ้ าเราได้ รั บเชื้ อระหว่ างที่ ร่ างกายยั งสร้ างภูมิคุ้ มกั นได้ ไม่ เต็ มที่ หรือสร้ างภูมิคุ้ มกั นได้ เพียงบางส่ วน เราจึงยั งมีโอกาสติดเชื้ อได้ อยู่ ปั จจั ยที่ 2 การฉีดวั คซีนสามารถป้ องกั นโรค โควิด - 19 ได้
แต่ เรื่ องของการติดเชื้ อนั้ น ยั งต้ องศึกษาต่ อไป ถึงแม้ ว่ าผู้ ที่ รั บวั คซีนจะมีโอกาสติดเชื้ อได้
แต่ ไวรั สในตั วจะมีน้ อยกว่ าและอาการจะเกิดขึ้ นน้ อยกว่ าผู้ ที่ ยั งไม่ ได้ รั บวั คซีนค่ ะ

Next song | -
-
Next song | -