ตะกร้าของฉัน

ยังไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า

ราคาสินค้า

฿ 0
coolsim
coolsim
Podcast
Live Streaming
Content
Playlist
LIVE -
share
ตรวจ Antigen Test Kit แล้วผลเป็นบวกค่ะหมอเจี๊ยบ ทำยังไงดีคะ?

ตรวจ Antigen Test Kit แล้วผลเป็นบวกค่ะหมอเจี๊ยบ ทำยังไงดีคะ?

COOL Clinic

1 ก.ย. 256401 นาที 14 วินาที

ตรวจ Antigen Test Kit แล้วผลเป็นบวกค่ะหมอเจี๊ยบ ทำยังไงดีคะ?

-

หมอเจี๊ยบ: ถ้าใครที่ตรวจโควิด 19 ด้วย Antigen Test Kit แล้วมีผลเป็นบวก เจี๊ ยบอยากให้ ใจเย็ นๆก่ อนนะคะ ก่ อนอื่ นเลยให้ ไปตรวจที่ โรงพยาบาลหรือคลินิกสปสช. เพื่ อทำการประเมินอาการและแบ่ งประเภทของผู้ ป่ วยเพื่ อเข้ ารั บการรั กษาในขั้ นตอนต่ อไปค่ ะ ถ้ าเป็ นผู้ ป่ วยกลุ่ มสีเขียวที่ ไม่ มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็ กน้ อย เช่ น มีไข้ ไอ มีน้ ำมูก สามารถใช้ ชีวิตประจำวั นได้ ปกติ
ก็ จะมีการแยกกั กตั วรั กษาด้ วยการทำ Home Isolation ค่ ะ โดยสามารถลงทะเบียนเข้ า Home Isolation
ได้ ที่ ไลน์ @nhso ต้ องมี @ ข้ างหน้ าด้ วยนะคะ ถ้ าต้ องเข้ า Community Isolation
หรือโรงพยาบาลสนาม ก็ ต้ องตรวจ RT - PCR ซ้ ำอีกรอบ
แต่ ถ้ าเริ่ มมีอาการเหนื่ อยหอบ หายใจเร็ ว เป็ นผู้ ที่ มีอายุ 60 ปีขึ้ นไปและมีโรคเรื้ อรั งต่ างๆ จะถูกจั ดอยู่ ในผู้ ป่ วยกลุ่ มสีเหลือง และถ้ ามีอาการหนั กมากเช่ น มีภาวะปอดบวม จะถูกจั ดอยู่ ในผู้ ป่ วยกลุ่ มสีแดง
ซึ่ งทั้ งผู้ ป่ วยกลุ่ มสีเหลืองและสีแดงต้ องเข้ ารั บการรั กษาต่ อในโรงพยาบาลค่ ะ

Next song | -
-
Next song | -