HOME | NEWS & EVENT | COOLSOCIETY | อิ๊งค์ EAT ALL AROUND | SHIFT COOLJ. | ABOUT US                      


 


เงื่อนไขการรับรางวัล

• ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
• ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม พร้อมกรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมเล่นเกม หรือ กิจกรรม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับ
Account ใดๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต
• ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาเกมหรือกิจกรรม จากทางผู้สนับสนุนเดียวกัน
• รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะถูกเรียกเก็บในวันและสถานที่ ที่มารับของรางวัล
• รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้
• ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น
ผู้ที่ได้รับรางวัลที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ คลื่น COOLfahrenheit 93 บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด เลขที่ 419 / 2 ซ. ลาดพร้าว 15 ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (คลิกเพื่อดูแผนที่)
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-938-5691-3 ต่อ214 คุณแหม่ว / ต่อ210 คุณฉัน

• สำหรับ ผู้ที่ได้รับรางวัล เดือน ธันวาคม 2562
สามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 6-7 มกราคม 2563
ช่วงเช้า : 10.00 – 12.00 น. และ ช่วงบ่าย : 13.00 – 18.00 น.


ผู้ที่ได้รับรางวัลที่อยู่ต่างจังหวัด ส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลถึง คุณแหม่ว / คุณฉัน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สาขาต่างจังหวัดให้ตรงกับที่ระบุไว้ โดยส่งอีเมล์มาที่ danucha@coolism.net , chantawan@coolism.net แล้วทางทีมงานจะโอนเงินรางวัลภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่มีการรับรางวัล พร้อมโทรแจ้งกลับไป
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล
หรือยุติรายการดังกล่าวนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การส่งของรางวัลร่วมจากทางผู้สนับสนุนทางไปรษณีย์ กับผู้ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีให้บุคคลอื่นรับรางวัลแทน
• หากผู้ได้รับรางวัล ไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
• สำหรับกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ที่ได้รับรางวัล ที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับของ
รางวัลทุกกรณี และให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
• พนักงานและบุคคลในครอบครัว บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด สปอนเซอร์และบริษัทเอเจนซี่โฆษณาที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถร่วมเล่นเกม หรือ กิจกรรมได้
• คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด