HOME | NEWS & EVENT | COOLSOCIETY | อิ๊งค์ EAT ALL AROUND | SHIFT COOLJ. | ABOUT US                      

 

กติกาการร่วมสนุก
1. ร่วมกิจกรรม THE GAME ได้ที่ปุ่ม “ลงทะเบียนกิจกรรม”
2. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม THE GAME ได้ทุกวัน จันทร์ ถึง ศุกร์
3. กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องโดยรายละเอียดต้องตรงกับความเป็นจริง เพื่อใช้ยืนยันในการรับของรางวัล
4. COOL J จะทำการสุ่มรายชื่อที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเล่นเกมใน ช่วง THE GAME
5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เล่นเกม ในแต่ละครั้ง เมื่อชนะการแข่งขัน สามารถทำได้ตามกติกา ให้ถือว่าเป็นผู้โชคดี สำหรับเกม หรือ กิจกรรมในช่วงนั้นๆ โดยจะได้รับรางวัลตามที่กำหนด

 


เงื่อนไขการรับรางวัล

• ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
• ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม พร้อมกรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมเล่นเกม หรือ กิจกรรม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับ
Account ใดๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต
• ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาเกมหรือกิจกรรม จากทางผู้สนับสนุนเดียวกัน
• รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะถูกเรียกเก็บในวันและสถานที่ ที่มารับของรางวัล
• รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้
• ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น
ผู้ที่ได้รับรางวัลที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด ติดต่อประชาสัมพันธ์ ชั้น G เลขที่ 27 อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (คลิกเพื่อดูแผนที่)
• สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่ "สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ทางออก 2 จากนั้นต่อรถมอเตอร์ไซค์วินไป "บริษัท อาร์เอส จำกัด มหาชน"
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2037-8993 คุณดนุชา / คุณกษิรา

• สำหรับ ผู้ที่ได้รับรางวัล เดือน ธันวาคม 2563 และ เดือน มกราคม 2564
สามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเช้า : 10.00 – 12.00 น. และ ช่วงบ่าย : 13.00 – 18.00 น.


ผู้ที่ได้รับรางวัลที่อยู่ต่างจังหวัด ส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลถึง คุณดนุชา / คุณกษิรา
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สาขาต่างจังหวัดให้ตรงกับที่ระบุไว้ โดยส่งอีเมล์มาที่ danucha@rs.co.th , kasira@rs.co.th แล้วทางทีมงานจะโอนเงินรางวัลภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่มีการรับรางวัล พร้อมโทรแจ้งกลับไป
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล
หรือยุติรายการดังกล่าวนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การส่งของรางวัลร่วมจากทางผู้สนับสนุนทางไปรษณีย์ กับผู้ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีให้บุคคลอื่นรับรางวัลแทน
• หากผู้ได้รับรางวัล ไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
• สำหรับกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ที่ได้รับรางวัล ที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับของ
รางวัลทุกกรณี และให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
• พนักงานและบุคคลในครอบครัว บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด สปอนเซอร์และบริษัทเอเจนซี่โฆษณาที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถร่วมเล่นเกม หรือ กิจกรรมได้
• คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด