RoadTrip | COOLfahrenheit    
วิธีการร่วมกิจกรรม
- เตรียมหลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน
2. สำเนาใบขับขี่ของผู้ขับรถในวันกิจกรรม
3. สำเนาจดทะเบียนรถที่นำมาร่วมกิจกรรม
4. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน

- อัตราค่าสมัครและเงื่อนไข

1. ค่าสมัคร ราคาคันละ 8,500 บาท สำหรับ 2 ท่าน โดยรวม
    1.1 ที่พัก 2 วัน 1 คืน
    1.2 อาหารมื้อหลัก 3 มื้อ ( วันแรก: กลางวัน, ค่ำ / วันที่สอง: เช้า )
    1.3 เสื้อกิจกรรมสำหรับ 2 ท่าน
    1.4 อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวันประชุมกติกาการแข่งขัน
    1.5 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
    1.6 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 100,000 บาท
2. กรณีผู้ร่วมเดินทาง เพิ่มท่านที่ 3 (พักห้องเดียวกัน) จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้
​    2.1 อายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่ได้รับเสื้อกิจกรรม/ไม่มีเตียงเสริม /ไม่มีเก้าอี้เสริมในมื้ออาหาร/ไม่มีค่าประกันการเดินทาง)
    2.2 อายุ 4 ปี – ต่ำกว่า 12 ปี ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท (ไม่มีเตียงเสริม/ พร้อมสิทธิ์ตามผู้สมัครหลัก / ไม่สามารถเข้าร่วมวันประชุมกติกาการแข่งขัน )
​    2.3 อายุ 12 ปี ขึ้นไป (จำกัดเพียง 1 ท่านต่อ 1 ห้องเท่านั้น) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 4,500 บาท (มีเตียงเสริม/ พร้อมสิทธิ์ตามผู้สมัครหลัก / ไม่สามารถเข้าร่วมวันประชุมกติกาการแข่งขัน) ​( หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว , นับอายุจากวันเดินทาง)
3. อนุญาตให้มีผู้เดินทางได้ไม่เกินคันละ 3 ท่าน
4. อัตราค่าสมัครข้างต้นไม่รวม
​    4.1 ค่าเดินทาง ซึ่งผู้สมัครจะต้องเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว
​    4.2 ค่าใช้บริการและค่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรมที่ไม่ได้รวมในรายการ
​    4.3 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ภายในห้องพัก อาทิ ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ เครื่องดื่ม ฯลฯ
​    4.4 ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มพิเศษที่ไม่ได้รวมในรายการ
5. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครเองและทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ตามข้อมูลที่กรอกไว้เท่านั้น หากมีการตรวจพบภายหลังว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากเดิมโดยไม่มีการติดต่อหรือแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า ทางทีมงานอาจพิจารณาตัดสิทธิ์ทันที
6. ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามรายการและกำหนดการที่ทีมงานกำหนดไว้ รวมถึงปฏิบัติตามกติกาและข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครตลอดการเดินทางมิฉะนั้นทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย หรือข้อผิดพลาดใดๆ ระหว่างการเดินทาง ที่เกิดจากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทางทีมงานกำหนดไว้

- วิธีการสมัคร
1. Download ใบสมัครได้ที่ www.coolism.net
2. สมัครได้ด้วยตนเองที่ COOLISM บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419 / 2 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 ชั้น 2 ซ. ลาดพร้าว 15 ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0-2938-5691-3 ต่อ 418 , 102 , 210 , 214

- การชำระค่าสมัคร

1. ชำระได้ด้วยตนเองที่ COOLISM บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2. โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดง เลขที่บัญชี 128-0-82888-8 แล้วแนบสำเนาสลิปการชำระเงิน (Pay In) (เขียนชื่อ และเบอร์ติดต่อกลับให้ชัดเจน) พร้อมหลักฐานการสมัคร และE-mail มาที่ registercoolism@gmail.com

หมายเหตุ
• กรณีที่ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางรายการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 60 คันแรก ที่ส่งเอกสารใบสมัครที่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาสลิปการชำระเงิน (Pay In)
• ทางบริษัทจะทำการโอนเงินคืนให้กับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ภายใน 30 วัน
• หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม จะต้องแจ้งทีมงานภายใน วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่เบอร์ 0-2938-5691-3 ต่อ 210 หรือ 214 พร้อมแนบเอกสารมาที่ registercoolism@gmail.com
• วันประชุมกติกาการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ Crystal Grand Ballroom ชั้น 2 อาคาร E CDC