COOLfahrenheit พร้อมเปย์ | COOLfahrenheit    
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน
ที่มาลงทะเบียนรับบัตรคิวกันอย่างล้นหลาม
กับ กิจรรม COOL พร้อมเปย์
จนได้ของที่อยากได้ไปไว้ในครอบครอง
มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

ครั้งหน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรมาให้ร่วมสนุกกันอีก
ติดตามให้ดี ที่ COOLfahrenheit เท่านั้น
เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
2. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะถูกเรียกเก็บในวันและสถานที่ที่มารับของรางวัล
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น
5. ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลในวันและเวลาที่กำหนด ที่บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด ชั้น 2 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 เลขที่ 419/2 ซ.ลาดพร้าว 15 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2938-5691-3 ต่อ 210 และ 214
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล หรือยุติรายการดังกล่าวนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ และกรณีให้บุคคลอื่นรับรางวัลแทน
8. หากผู้ได้รับรางวัล ไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
10. สำหรับกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทุกกรณี และให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
11. พนักงานของบริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด, บริษัทในเครือ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ แจกรางวัล และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
12. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม