COOLfahrenheit พร้อมเปย์ | COOLfahrenheit    
1. คลิกไปลงทะเบียนที่ www.COOLISM.net
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว คุณจะได้รับบัตรคิวพร้อมเปย์ประจำวันเก็บบัตรคิวของคุณไว้ให้ดี จากนั้นติดตามฟังตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. (งดร่วมสนุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3. ทางรายการจะ Random หมายเลขคิว เมื่อผู้ร่วมสนุกได้ยิน หมายเลขพร้อมเปย์ ของคุณ ให้โทรกลับมาภายใน 15 นาที ที่เบอร์ 0-2938-5093 หากโทรมาหลังจาก 15 นาที หรือไม่ติดต่อกลับจะถือว่าสละสิทธิ์
4. แต่หากโทรกลับภายในเวลาที่กำหนด อยากให้ COOL เปย์อะไร เราพร้อมเปย์ให้คุณเลย!!

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น
อายุ
เลขบัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ Facebook
สิ่งของที่อยากได้
ราคา
ทำไมถึงอยากได้
หมายเหตุ :
​*คณะกรรมการจะทำการ Reset หมายเลขคิวพร้อมเปย์ทุกวัน ผู้ร่วมสนุกจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับคิวพร้อมเปย์ใหม่ทุกวัน!
**ผู้ร่วมสนุกสามารถลงทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน
เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
2. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะถูกเรียกเก็บในวันและสถานที่ที่มารับของรางวัล
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น
5. ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลในวันและเวลาที่กำหนด ที่บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด ชั้น 2 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 เลขที่ 419/2 ซ.ลาดพร้าว 15 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2938-5691-3 ต่อ 210 และ 214
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล หรือยุติรายการดังกล่าวนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ และกรณีให้บุคคลอื่นรับรางวัลแทน
8. หากผู้ได้รับรางวัล ไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
10. สำหรับกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทุกกรณี และให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
11. พนักงานของบริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด, บริษัทในเครือ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ แจกรางวัล และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
12. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม