COOLfahrenheit OUTING SPECIAL 9 : The Aurora Explorer in Russia | COOLfahrenheit    
ข้อตกลงและเงื่อนไขของกิจกรรม COOLfahrenheit Outing Special 9 ‘THE AURORA EXPLORER IN RUSSIA’
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นพนักงานในบริษัทหรือองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนที่มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และจะต้องรวบรวมก๊วนสมาชิกในทีมทั้งหมด 6 ท่านในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยสมาชิกทั้งหมดในทีมจะต้องเป็นพนักงานในบริษัทเดียวกัน หรือองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเดียวกันและจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่า Package Tour ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
4. ผู้โชคดีจะต้องสามารถร่วมเดินทางในกิจกรรม COOLfahrenheit Outing Special 9 THE AURORA EXPLORER IN RUSSIA ระหว่างวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2561 กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมคนใดไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดการดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางแทน
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง และจะต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทีมงาน และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของทีมงานอย่างเคร่งครัดตลอดการจัดกิจกรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม
6. กิจกรรมในครั้งนี้ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรม COOLfahrenheit Outing Special 9 THE AURORA EXPLORER IN RUSSIA เท่านั้น ไม่สามารถนำบุตรหลาน หรือญาติพี่น้องมาร่วมกิจกรรมได้ และไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น แพ้อาหาร เบาหวาน โรคหัวใจ และหืดหอบ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถดูแลรับผิดชอบโรคภัยและโรคประจำตัวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอยู่ก่อนแล้วได้
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากมีการชำรุดหรือสูญหาย ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
8. หากในวันเดินทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมถูกปฏิเสธไม่สามารถเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการส่งกลับประเทศหรืออยู่ต่อประเทศนั้นๆ
​9. ผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามรายการที่กำหนด ได้แก่ ค่าเดินทาง,ค่าที่พัก, ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ หรือการแสดงตามที่ระบุในกำหนดการเดินทางเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
10. ผู้โชคดีทุกคนที่ร่วมเดินทางในทริป COOLfahrenheit Outing Special 9 THE AURORA EXPLORER IN RUSSIA จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2561 เท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้โชคดีเดินทางไปและกลับเอง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อกิจกรรมในครั้งนี้
13. พนักงานของคูลลิซึ่ม, บริษัทในเครือ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแจกรางวัล และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า ตลอดจนเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง และรายละเอียดในการเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และหรือการมอบของรางวัล ที่ทางบริษัทฯ เห็นว่าการสมัครและหรือการร่วมกิจกรรมนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือเป็นไปในทางทุจริต หรืออาจทำลายกิจกรรม และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากทางบริษัทฯ ได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของทางบริษัทฯ นั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
16. กรณีที่ทางบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที
17. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
18. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้รางวัลแก่ผู้ที่เคยได้รับรางวัลทริปต่างประเทศของ COOLfahrenheit ตั้งแต่ปี 2015 - 2018 ได้แก่ อิ๊งค์ eat around the world : TEASTE OF TUSCANY, COOLfahrenheit Outing Special 7 Awesome Gifu, ONE LIFE volume 11 Luxury Safari in Southern Africa, COOLfahrenheit Outing Special 8 Snow FUNtastic in Hokkaido, อิ๊งค์ eat around the world : Scenic Food Trail of New Zealand และกิจกรรมอิ๊งค์ eat around the world : The Revolution of Taste in Germany