COOLfahrenheit OUTING SPECIAL 9 : The Aurora Explorer in Russia | COOLfahrenheit    
ขอแสดงความยินดีกับ 5 ออฟฟิศผู้โชคดี
ที่จะได้รวมก๊วนไปตามล่าแสงเหนือกันที่ประเทศรัสเซีย
กับกิจกรรม COOLfahrenheit Outing Special 9
THE AURORA EXPLORER IN RUSSIA ได้แก่...
บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด (Hafele (Thailand) Co., Ltd.)
บริษัท พาเรกซ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (Parexgroup (Thailand) Co., Ltd.)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (Central Pattana Public Co.,Ltd.)
บริษัท ดีไซน์ อะไลฟ จำกัด (Design Alive Co.,Ltd.)
บริษัท ไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง จำกัด (Thai Inter Flying Co., Ltd.)
ข้อตกลงและเงื่อนไขของกิจกรรม COOLfahrenheit Outing Special 9 ‘THE AURORA EXPLORER IN RUSSIA’
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นพนักงานในบริษัทหรือองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนที่มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และจะต้องรวบรวมก๊วนสมาชิกในทีมทั้งหมด 6 ท่านในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยสมาชิกทั้งหมดในทีมจะต้องเป็นพนักงานในบริษัทเดียวกัน หรือองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเดียวกันและจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่า Package Tour ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
4. ผู้โชคดีจะต้องสามารถร่วมเดินทางในกิจกรรม COOLfahrenheit Outing Special 9 THE AURORA EXPLORER IN RUSSIA ระหว่างวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2561 กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมคนใดไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดการดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางแทน
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง และจะต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทีมงาน และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของทีมงานอย่างเคร่งครัดตลอดการจัดกิจกรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม
6. กิจกรรมในครั้งนี้ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรม COOLfahrenheit Outing Special 9 THE AURORA EXPLORER IN RUSSIA เท่านั้น ไม่สามารถนำบุตรหลาน หรือญาติพี่น้องมาร่วมกิจกรรมได้ และไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น แพ้อาหาร เบาหวาน โรคหัวใจ และหืดหอบ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถดูแลรับผิดชอบโรคภัยและโรคประจำตัวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอยู่ก่อนแล้วได้
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากมีการชำรุดหรือสูญหาย ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
8. หากในวันเดินทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมถูกปฏิเสธไม่สามารถเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการส่งกลับประเทศหรืออยู่ต่อประเทศนั้นๆ
​9. ผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามรายการที่กำหนด ได้แก่ ค่าเดินทาง,ค่าที่พัก, ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ หรือการแสดงตามที่ระบุในกำหนดการเดินทางเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
10. ผู้โชคดีทุกคนที่ร่วมเดินทางในทริป COOLfahrenheit Outing Special 9 THE AURORA EXPLORER IN RUSSIA จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2561 เท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้โชคดีเดินทางไปและกลับเอง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อกิจกรรมในครั้งนี้
13. พนักงานของคูลลิซึ่ม, บริษัทในเครือ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแจกรางวัล และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า ตลอดจนเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง และรายละเอียดในการเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และหรือการมอบของรางวัล ที่ทางบริษัทฯ เห็นว่าการสมัครและหรือการร่วมกิจกรรมนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือเป็นไปในทางทุจริต หรืออาจทำลายกิจกรรม และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากทางบริษัทฯ ได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของทางบริษัทฯ นั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
16. กรณีที่ทางบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที
17. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
18. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้รางวัลแก่ผู้ที่เคยได้รับรางวัลทริปต่างประเทศของ COOLfahrenheit ตั้งแต่ปี 2015 - 2018 ได้แก่ อิ๊งค์ eat around the world : TEASTE OF TUSCANY, COOLfahrenheit Outing Special 7 Awesome Gifu, ONE LIFE volume 11 Luxury Safari in Southern Africa, COOLfahrenheit Outing Special 8 Snow FUNtastic in Hokkaido, อิ๊งค์ eat around the world : Scenic Food Trail of New Zealand และกิจกรรมอิ๊งค์ eat around the world : The Revolution of Taste in Germany