อิ๊งค์ eat all around Bangkok Celebration | COOLfahrenheit    

กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม อิ๊งค์ eat all around : Bangkok Calebration

เพียงคุณตอบให้ถูกต้องว่าภาพเมนูอาหารหมายเลขใดที่ตรงกับชื่อเมนูประจำวันนั้น
จากนั้น ‘โพสต์คำตอบ พร้อมพิมพ์ชื่อ-นามสกุลของเพื่อนที่คุณจะพาไปด้วย’ ลงในช่อง Comment
จากนั้นทีมงานจะนำรายชื่อของผู้ที่ตอบถูกต้องทั้งหมดมา Random
เพื่อหา 9 คู่ผู้โชคดี ที่จะได้ไป Celebrate กับเมนูอาหารฝรั่งเศสไฟน์ไดน์นิ่งชั้นเลิศ ระดับ 2 ดาวมิชลิน
ที่ร้าน Le Normandie (เลอ นอร์มังดี)
**สามารถหาคำตอบได้จาก Application อิ๊งค์ eat all around**
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561
เวลา 11.00 - 17.00 น. ทาง Facebook Fanpage อิ๊งค์ eat all around
และติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook Fanpage อิ๊งค์ eat all around
ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม อิ๊งค์ eat all around : Bangkok Celebration
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และสามารถพาผู้ติดตามไปได้อีก 1 คน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น 12% ต่อ 1 ท่าน จากมูลค่าของรางวัล
3. ผู้โชคดีจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เท่านั้น กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมคนใดไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดการดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมกิจกรรมแทน
4. กิจกรรมในครั้งนี้ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้โชคดีในกิจกรรมอิ๊งค์ eat all around : Bangkok Celebration เท่านั้น ไม่สามารถนำบุตรหลาน หรือญาติพี่น้องมาร่วมกิจกรรมได้ และไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น แพ้อาหาร เบาหวาน โรคหัวใจ และหืดหอบ ทั้งนี้ ทางรายการไม่สามารถดูแลรับผิดชอบโรคภัยและโรคประจำตัวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอยู่ก่อนแล้วได้
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับเอง
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากมีการชำรุดหรือสูญหาย ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อกิจกรรมในครั้งนี้
9. พนักงานของคูลลิซึ่ม, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแจกรางวัล พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
10. ทางรายการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า ตลอดจนเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางและรายละเอียดในการเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. กรณีที่ทางรายการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จทางรายการจะตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมทันที
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้รางวัลแก่ผู้ที่เคยรับรางวัล อิ๊งค์ eat all around ของ COOLfahrenheit ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
13. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม