อิ๊งค์ eat all around ปี 9 : ตรัง | COOLfahrenheit    

กติกาการร่วมสนุก อิ๊งค์ eat all around อร่อยเด็ด 7 เมืองรอง ตรัง
เพียงคุณ Capture ภาพเมนูหมูหิว ให้ตรงกับร้านโจทย์ประจำวัน
จากนั้น “โพสต์ภาพคำตอบ พร้อมพิมพ์ชื่อ-นามสกุลของเพื่อนที่คุณจะพาไปด้วย” ลงในช่อง Comment
ทีมงานจะนำรายชื่อของผู้ที่ตอบถูกต้องทั้งหมดมา Random
เพื่อหา 9 คู่ผู้โชคดี ที่จะได้ไปอร่อยกับเราที่จังหวัดตรัง
**สามารถหาคำตอบได้จาก Application Ink eat และ COOLISM.net**
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 4 เมษายน 2562
เวลา 11.00 - 17.00 น. ทาง Facebook Fanpage อิ๊งค์ eat all around
และติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook Fanpage อิ๊งค์ eat all around
ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.
เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม อิ๊งค์ eat all around ปี 9 “อร่อยเด็ด 7 เมืองรอง ตรัง”
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น และสามารถพาผู้ติดตามไปได้อีก 1 คน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น 12% ต่อ 1 ท่าน จากมูลค่าของรางวัล
3. ผู้โชคดีจะต้องสามารถร่วมเดินทางในกิจกรรมครั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เท่านั้น กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมคนใดไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดการดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางแทน
4. กิจกรรมในครั้งนี้ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้โชคดีในกิจกรรมอิ๊งค์ eat all around ปี 9 “อร่อยเด็ด 7 เมืองรอง ตรัง”เท่านั้นไม่สามารถนำบุตรหลาน หรือญาติพี่น้องมาร่วมกิจกรรมได้ และไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น แพ้อาหาร เบาหวาน โรคหัวใจ และหืดหอบ ทั้งนี้ ทางรายการไม่สามารถดูแลรับผิดชอบโรคภัยและโรคประจำตัวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอยู่ก่อนแล้วได้
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากมีการชำรุดหรือสูญหาย ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อกิจกรรมในครั้งนี้
8. พนักงานของคูลลิซึ่ม, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแจกรางวัล พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า ตลอดจนเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางและรายละเอียดในการเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ผู้โชคดีทุกคนที่ร่วมเดินทางในกิจกรรม อิ๊งค์ eat all around ปี 9 “อร่อยเด็ด 7 เมืองรอง ตรัง” จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เท่านั้น ทางรายการไม่อนุญาตให้ผู้โชคดีเดินทางไปและกลับเอง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11. กรณีที่ทางรายการตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จทางรายการจะตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมทันที
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้รางวัลแก่ผู้ที่เคยรับรางวัล อิ๊งค์ eat all around ของ COOLfahrenheit ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
13. คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม