อิ๊งค์ eat all around ปี 7 พาไปกินเดี๋ยวบินกลับ ลำปาง | COOLfahrenheit    

ผู้โชคดี กิจกรรม อิ๊งค์ Eat All Around ปี 7 พาไปกิน เดี๋ยวบินกลับ – ลำปาง
1. Phakchanita Anuchan
2. Nitha Vuthipong
3. หนึ่ง หนึบหนับ​​​
4. Pijit Tangdee
5. Aomii Julaphat Chaipatikul
6. ลูกอม ลูกอม ขนมหวาน
7. Isam Bp
8. Niyom Aroonwatanakulthorn
9. Nuttawaree Makboot

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม อิ๊งค์ eat all around ปี 7 พาไปกินเดี๋ยวบินกลับ ‘ลำปาง’
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น และสามารถพาผู้ติดตามไปได้อีก 1 คน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ มูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น 12% ต่อ 1 ที่นั่ง จากมูลค่าของรางวัล
3. ผู้โชคดีจะต้องสามารถร่วมเดินทางในกิจกรรมครั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เท่านั้น กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมคนใด ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดการดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางแทน
4. กิจกรรมในครั้งนี้ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้โชคดีในกิจกรรม อิ๊งค์ eat all around ปี 7 พาไปกินเดี๋ยวบินกลับ ‘ลำปาง’ เท่านั้น ไม่สามารถนำบุตรหลาน หรือญาติพี่น้องมาร่วมกิจกรรมได้ และไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น แพ้อาหาร เบาหวาน โรคหัวใจ และหืดหอบ ทั้งนี้บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด ไม่สามารถดูแลรับผิดชอบโรคภัยและโรคประจำตัวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอยู่ก่อนแล้วได้
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากมีการชำรุดหรือสูญหาย ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อกิจกรรมในครั้งนี้
8. พนักงานของบริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน การแจกรางวัล พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า ตลอดจนเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางและรายละเอียดในการเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ผู้โชคดีทุกคนที่ร่วมเดินทางในกิจกรรม อิ๊งค์ eat all around ปี 7 พาไปกินเดี๋ยวบินกลับ ‘ลำปาง’ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เท่านั้น ทางรายการไม่อนุญาตให้ผู้โชคดีเดินทางไปและกลับเอง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11. กรณีที่ทางรายการตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จทางรายการจะตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมทันที
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้รางวัลแก่ผู้ที่เคยรับรางวัล อิ๊งค์ eat all around ของ COOLfahrenheit ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน
13. คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม