COOLfahrenheit MUSIC FEST ONCE UPON A TEEN 2 | COOLfahrenheit

เงื่อนไขการรับบัตรคอนเสิร์ต “ COOLfahrenheit MUSIC FEST ONCE UPON A TEEN 2 กาลครั้งหนึ่งมันส์...ยกกำลัง 2 ”
1. ผู้โชคดีจากทางรายการ ,ทาง Facebook ,ทาง COOLdegree จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตท่านละ 5 ใบ
2. ผู้โชคดีสามารถมารับบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 60 - 05 ม.ค. 61 เท่านั้น! ติดต่อรับบัตรได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเช้าเวลา : 11.00 – 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา : 13.00 – 17.00 น. (งดรับบัตรวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์-วันอาทิตย์)
3. ผู้ที่ได้รับบัตร **ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมา 1 ชุด พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริง มาเป็นหลักฐาน ในการติดต่อรับรางวัลด้วย (หากไม่นำเอกสารมาอย่างครบถ้วนทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจกบัตรดังกล่าว)
4. กรณีไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตัวเองได้ กรณีรับบัตรแทน ให้ผู้โชคดีมอบอำนาจให้ผู้รับแทน โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
4.1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้โชคดี เซ็นรับรอง ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
4.2. บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
5. สถานที่รับของรางวัล "บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด" อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 ชั้น 2 เลขที่ 419/2 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับของรางวัล กรณีที่ผู้โชคดีไม่มีการติดต่อรับรางวัลภายในวัน และเวลาดังกล่าวที่แจ้งไปข้างต้น
8. ผู้โชคดีรับบัตร Concert ที่ "บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด" เท่านั้น! ( งดรับบัตรหน้างาน Concert ในทุกกรณี )