อั่งเปาตั่วตั่วไก๊ | COOLfahrenheit    
กติกาการแจกซอง
1. สะสม COOL Degree โดยการฟัง COOLfahrenheit ผ่าน Mobile App 1 นาที เท่ากับ 1 Degree (การฟังผ่านเว็บไซต์ www.COOLISM.net และเว็บไซต์อื่นๆ ไม่สามารถสะสมคะแนนได้)
2. ลงทะเบียนแลกสิทธิ์ลุ้นรับอั่งเปาผ่านระบบ COOL Degree โดย 50 Degree แลกได้ 1 สิทธิ์
3. คณะกรรมการฯ จะ Random หารายชื่อผู้โชคดี และประกาศทางรายการในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงต้นชั่วโมง 09.00-10.00 น., 10.00-11.00 น., 11.00-12.00 น., 13.00-14.00 น. และ 14.00-15.00 น.
4. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อกลับมายืนยันการรับสิทธิ์ที่เบอร์ 02-938-5093 ภายในเวลา 15 นาที หากไม่ติดต่อกลับมาภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
5. ผู้โชคดีที่ได้ออกอากาศจะมีสิทธิ์เลือกซองอั่งเปา ซึ่ง 1 ใน 3 ซอง จะมีเงินรางวัลซ่อนอยู่สูงสุดถึง 10,000 บาท
6. ระยะเวลาของกิจกรรมตั้งแต่ 5 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

หมายเหตุ:​- ระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลผู้ร่วมสนุกแบบวันต่อวัน
​​​- ผู้ร่วมสนุกสามารถลงทะเบียนลุ้นรับอั่งเปาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น.
​​​- ผู้ร่วมสนุกสามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 ครั้ง

เงื่อนไขการรับรางวัล
•​ ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
• ​ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ​หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะถูกเรียกเก็บในวันและสถานที่ ที่มารับของรางวัล
•​ รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้
•​ ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการติดต่อรับ​รางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น
•​ ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่คูลลิซึ่ม ชั้น 2 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 เลขที่ 419/2 ซ.ลาดพร้าว 15 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2938-5691-3 ต่อ 210 และ 214 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การรับรางวัล : ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถรับรางวัลได้ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ​

•​ ทางคูลลิซึ่มขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล หรือยุติรายการดังกล่าวนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•​ ทางคูลลิซึ่มขอสงวนสิทธิ์ การส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ และกรณีให้บุคคลอื่นรับรางวัลแทน
•​ หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
•​ สำหรับกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ที่ทางคูลลิซึ่มตรวจสอบพบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทุกกรณี และให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
•​ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องตกลงยินยอมให้ทางคูลลิซึ่มนำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
•​ พนักงานและบุคคลในครอบครัวคูลลิซึ่ม บริษัทในเครือ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) สปอนเซอร์และบริษัทเอเจนซี่โฆษณาที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
•​ คำตัดสินของทางคูลลิซึ่มถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการ​เปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม